مدیر مسئول


دکتر مهدی مومنی رق آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)

مهندسی عمران - خاک و پی

 • mm.pmi.cediauk.ac.ir

سردبیر


دکتر رضا عطارنژاد استاد- دانشگاه تهران

مهندسی عمران

 • attarnjdut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیسی سلاجقه استاد- دانشگاه شهیدباهنر( کرمان)

مهندسی عمران

 • eysasalauk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدمحسن توفیق استاد-دانشگاه باهنر(کرمان)

عمران -خاک و پی

 • toufighuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مرتضی مرندی استاد-دانشگاه باهنر(کرمان)

عمران -خاک و پی

 • marandiuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن کمالیان استاد-پژوهشگاه بین المللی زلزله(تهران)
)

مهندسی عمران - خاک و پی

 • kamalianiiees.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعباسعلی بارانی استاد-دانشگاه باهنر(کرمان)

مهندسی عمران

 • gabuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید رامین طباطبایی دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی- کرمان)

مهندسی عمران

 • tabatabaeiiauk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا قایم مقامیان استاد -پژوهشگاه بین المللی زلزله (تهران)

مهندسی عمران

 • mrghiiees.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی روانشادنیا دانشیار- علمی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم تحقیقات)

مهندسی عمران

 • ravanshadniagmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نجمه یزدانپناه دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی(واحد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی- کرمان)

خاک شناسی

 • nyazdanpanahgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهدی کشتکار دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی- کرمان)

مهندسی مکانیک

 • mkeshtkar54yahoo.com

مدیر داخلی


دکتر امیر رباطی استاد- دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی- کرمان)

مهندسی عمران

 • ar.pmi.cediauk.ac.ir