راهنمای تهیه مقالات

1-    مقالات به زبان فارسی و با یک خلاصه انگلیسی تهیه شود.

2-    نام مقاله وآدرس نویسندگان با درج ایمیل جهت مکاتبات، پس ازنام مقاله ذکر شود.

3-    خلاصه مقاله حدود 150 کلمه باشد. مقاله شامل مقدمه و متن اصلی باشد. درمقدمه مقاله تاریخچه کار دیگر محققین و مقایسه  با کار نویسندگان ارائه شده باشد.

4-    فصل بندی مقاله با سلیقه نویسندگان درچند فصل تنظیم شود.

5-    مراجع درپایان مقاله آورده شوند. نحوه ذکر مراجع درمتن دلخواه می باشد. شماره مقاله و یا نام نویسندگان با ذکرسال و یا ترکیب روش ها، می تواند استفاده شود. البته روش مرجع دهی درکل مقاله یکسان باشد. مراجع براساس یک دستورالعمل رایج تنظیم شوند.

6-    تعداد صفحات مقاله ترجیحا درحد 20 صفحه کاغذ  A4باشد.

7-    اصول حق نشر (copy right) حفظ شود و مطالب مقالات دیگر با اجازه ایشان ذکر شوند.

8-    مقاله دارای بحث و نتیجه گیری باشد. نتایج  حداکثر در سه پاراگراف ذکر شوند.

9-    مقاله میتواند بخش سپاسگزاری داشته باشد.

10-  مقالات داوری می شوند و کلیه مکاتبات بصورت اینترنتی انجام می شود.

 

برای دریافت فایل ورد (word) الگوی مقاله اینجا را کلیک کنید.

 

لازم است نگارندگان فرم تعهد نگارندگان را تکمیل و ارسال نمایند